Aktien och aktiekapital

Aktiekapitalet i BrandBee Holding AB (Publ) uppgår till 8 670 856,1 kronor fördelat på 173 417 122 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 4 000 000 SEK och högst 16 000 000 SEK och antal aktier till lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till BrandBee Holding ABs (Publ) tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation.

Handelsinformation

 

BrandBee Holding AB (Publ) aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Aktien

 

Aktiens kortnamn på Spotlight Stock Market: BRANDB
ISIN-kod för aktien som handlas på Spotlight Stock Market: SE0008375331
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Ägarstruktur

 

För aktuell ägarstruktur klicka här.